Disclaimer

Home  /  Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van Platform Vindejezorgverlener.nu (hierna: het “Platform”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Informatie en communicatie

Vindejezorgverlener.nu  besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Platform. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) het Platform volledig en/of juist is. U aanvaardt dat Platform alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op het Platform op het moment van gebruik.

Vindejezorgverlener.nu  is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.

Verder is Vindejezorgverlener.nu  niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van Platform of het onvermogen om Platform te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Vindejezorgverlener.nu  garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. Vindejezorgverlener.nu  is te allen tijde bevoegd om de inhoud van Platform aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Vindejezorgverlener.nu  of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door uzelf wordt ontsloten via Platform. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Vindejezorgverlener.nu , is het u niet toegestaan om de inhoud van Platform openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruikte maken van Platform en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van Platform (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet. Verwijzingen naar Platforms van derden Platform kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar Platforms van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze Platforms heeft Vindejezorgverlener.nu  geen zeggenschap. Vindejezorgverlener.nu  accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze Platforms.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van Platform alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van Platform, kunt u contact met ons opnemen.