Algemene voorwaarden

Home  /  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelden Platform, totstandkoming Overeenkomst en gebruik Platform

1.1 Vindejezorgverlener.nu  is een dienstverlenend bedrijf dat via haar Platform Zorgaanbieders en Zorgvrager(s) de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Gebruiker die zich via het platform heeft aangemeld en/of gebruik maakt van zijn of haar Account en/of een overeenkomst met Vindejezorgverlener.nu  is aangegaan.

1.2 Iedere keer dat een Gebruiker gebruik maakt van of toegang heeft tot het platform en/of Database, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.3 Iedere Gebruiker krijgt een Account of maakt deze zelf aan via het platform van Vindejezorgverlener.nu . Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

1.4 Na aanmelding ontvangt Gebruiker een email en/of een verificatie code om het Account te activeren.

1.5 Vindejezorgverlener.nu  heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een aanmeldingsverzoek te weigeren.

1.6 Iedere Gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan Vindejezorgverlener.nu  te melden c.q. op het Account en/of Profiel aan te passen. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Vindejezorgverlener.nu , deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

1.7 Als Vindejezorgverlener.nu, na goedkeuring van de Gebruiker, gegevens toevoegt aan het profiel van de Gebruiker dan valt de verantwoordelijkheid van de voorwaarden ook bij de Gebruiker.

1.8 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Vindejezorgverlener.nu  onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.

1.9 Gebruiker garandeert dat hij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van het platform en/of de Database schaadt dan wel ertoe kan leiden dat de Database voor derden toegankelijk wordt. Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Database en/of het platform. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:

  • Het plaatsen of versturen via het platform van onvolledige, foutieve of onjuiste (biografische) informatie of informatie die niet van de Gebruiker zelf is;
  • Het plaatsen van enige
  •  of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd;
  • Het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via het platform of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de Database (‘spideren’/’harvesten’/’uitmelken’);
  • Enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van het platform en/of Database;
  • In geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik behoudt Vindejezorgverlener.nu  zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot het platform en/of Database op te schorten danwel het profiel van een zorgaanbieder te verwijderen.

1.10 Iedere zorgaanbieder wijst tenminste één contactpersoon aan die de communicatie verzorgt tussen zorgaanbieder(s)  en Vindejezorgverlener.nu . Zowel Vindejezorgverlener.nu  als deze contactpersoon zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar. Zolang deze persoon niet is aangewezen is dat automatisch de eerste Gebruiker die zich namens de zorgaanbieder(s)  inschrijft.

1.11 De Overeenkomst gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt aangegaan voor een onbepaalde tijdsperiode en wordt automatisch verlengd aan het einde van de looptijd van de overeenkomst. De overeenkomst is maandelijks opzegbaar.  Na schriftelijke opzegging, zal het account van de zorgaanbieder binnen 1 week na de einddatum van de Overeenkomst worden verwijderd. Gebruikers kunnen hun account ook direct online verwijderen via ‘Mijn account’. Naast het account wordt ook alle data waaronder, maar niet uitsluitend, informatie uit het Profiel verwijderd op uitzondering van die data die vallen onder de wettelijke bewaarplicht.

 

 

Artikel 2: Contractpartijen

2.1 Vindejezorgverlener.nu  onderscheidt 2 contract partijen: de zorgaanbieder en Vindejezorgverlener.nu  

2.3 Een contractpartij kan haar rechten en/of verplichtingen onder een overeenkomst met Vindejezorgverlener.nu  niet overdragen aan een derde zonder de schriftelijke instemming hiermee van Vindejezorgverlener.nu .

2.4 Rol van Vindejezorgverlener.nu

2.4.1 Vindejezorgverlener.nu  is geen intermediair, detacheerder, arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard.

2.4.2 Vindejezorgverlener.nu  faciliteert een Platform met een Database en daarbij behorende diensten waarmee Zorgvrager(s) en Zorgaanbieders rechtstreeks in contact kunnen komen met elkaar.

2.4.3 Vindejezorgverlener.nu  zorgt via de software voor de communicatie met de Zorgaanbieders, zodat het profiel en de beschikbaarheid van deze Zorgaanbieders zo goed als mogelijk ‘up to date’ is.

2.4.4. Vindejezorgverlener.nu  ontwikkelt nieuwe functionaliteiten voor het platform en de Database. Zorgvrager(s) en Zorgaanbieders kunnen hun wensen hieromtrent kenbaar maken.

2.4.5 Marketing, Social Media en PR/communicatie worden ingezet en gefinancierd door Vindejezorgverlener.nu  om meer naamsbekendheid te genereren en (in)direct ook om meer Zorgaanbieders en Zorgvrager(s) aan te trekken. Zorgaanbieders gaat ermee akkoord dat hun naam in deze verschillende vormen van communicatie genoemd wordt.

2.4.6 Vindejezorgverlener.nu  is het eerste aanspreekpunt voor al die zaken die te maken hebben met het platform of de Database.

2.5 Relatie zorgaanbieders en Vindejezorgverlener.nu

2.5.1 Iedere zorgaanbieder maakt zelf een Profiel aan. Alleen als het profiel compleet is zal deze zichtbaar zijn voor Zorgvrager(s).

2.5.2. Vindejezorgverlener.nu  bepaalt vervolgens door middel van de Kwaliteitscontrole welke Zorgaanbieder het ‘gescreend/goedgekeurd’ label ontvangt.

2.5.3 Het is aan de Zorgaanbieder om te besluiten in welk specialisme hij of zij zich gaat inschrijven.

2.5.4 Vindejezorgverlener.nu  behoudt zich het recht toe bepaalde Zorgaanbieders wel of niet goed te keuren. Op verzoek van de Zorgaanbieder zal Vindejezorgverlener.nu  haar beslissing toelichten.

 

 

2.6 Relatie zorgvrager en Vindejezorgverlener.nu

2.6.1 Vindejezorgverlener.nu  stelt aan zorgvragers zijn doorzoekbare Database beschikbaar voor het Vakgebied of de Vakgebieden die zijn overeengekomen tussen zorgaanbieder en Vindejezorgverlener.nu  in de Overeenkomst.

2.6.2 Iedere vorm van communicatie vanuit zorgvrager met een zorgaanbieder is uniek en persoonlijk. Hierbij dient aangetekend te worden dat het sturen van een bericht aan een selectie van Zorgaanbieders niet uniek of persoonlijk hoeft te zijn.

2.6.3 Communicatie tussen zorgvrager en zorgaanbieder start altijd met een bericht  via het platform van Vindejezorgverlener.nu, een mail of telefonisch contact .

 Artikel 3: Gebruik van de Database

3.1 De Database is toegankelijk voor Gebruikers die in het bezit zijn van een geldig Account. Zoekers kunnen ook zonder account gebruik maken van het platform.

3.2 Gebruikers gebruiken hun persoonlijke Account om in te loggen. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.3 Iedere Gebruiker zal bij het gebruik van de Database de van toepassing zijnde privacy regelgeving naleven en gegevens ontleend aan de Database alleen opslaan en verwerken in overeenstemming met deze regelgeving. Vindejezorgverlener.nu  hanteert hierbij de richtlijnen en verplichtingen zoals vermeld zijn in de AVG.

3.4 Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, kan Vindejezorgverlener.nu  er niet voor in staan dat elke Zorgvrager degene is, die hij voorgeeft te zijn.

 Artikel 4: Aansprakelijkheid en garanties

4.1 Vindejezorgverlener.nu  kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van Vindejezorgverlener.nu , haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

4.2 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Vindejezorgverlener.nu  nimmer gehouden tot een schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Vindejezorgverlener.nu  gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Vindejezorgverlener.nu  tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

4.3 Vindejezorgverlener.nu  zal zich maximaal inspannen om het platform en de Database online beschikbaar te houden. Mocht om welke reden dan ook het platform en/of de Database niet toegankelijk zijn, dan zal Vindejezorgverlener.nu  binnen 1 werkdag ervoor zorgen dat Gebruikers weer (gedeeltelijk) gebruik kunnen maken van het platform en/of de Database. Is het probleem niet binnen 1 werkdag op te lossen dan worden Gebruikers hierover ingelicht via de mail en/of zal er via het platform (mits mogelijk) gecommuniceerd worden wat de status is van het probleem. Mocht het platform en/of de Database meer dan 3 gehele werkdagen in een maand niet bereikbaar zijn dan volgt voor zorgaanbieder(s) een eenmalige korting van 50% op het Abonnementstarief van de volgende maand. Vindejezorgverlener.nu  zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit de onbereikbaarheid van het platform en/of de Database. Vindejezorgverlener.nu  zal niet gehouden zijn tot voornoemde korting indien de oorzaak van de ontoegankelijkheid van het platform en/of de Database is gelegen in de sfeer van overmacht, waaronder in deze context in ieder geval moet worden verstaan ontwrichting van digitale netwerken in Nederland en technische problemen bij toeleveranciers van Vindejezorgverlener.nu .

4.4 Vindejezorgverlener.nu  geeft geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers of prestaties van het platform en/of de Database.

4.5 Vindejezorgverlener.nu  kan niet garanderen dat Zorgvrager één of meer Zorgaanbieders in de Database aantreft die geschikt is c.q. zijn voor zorgvraag.

4.6 Vindejezorgverlener.nu  en Vindejezorgverlener.nu  Contracting zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventuele mismatch via het platform en/of de Database.

4.7 Het risico op schade voortvloeiend uit door de Zorgaanbieder verrichte werkzaamheden en/of zijn aanwezigheid bij een Zorgvrager, rust volledig bij Zorgvrager.

 Artikel 5: Financiële afhandeling (NVT)

 

 Artikel 6: Kosten (NVT) 

6.1 Gedurende 2022 is registratie vrijblijvend. Vanaf 1 januari brengen wij per jaar €9,95 excl btw in rekening. Wij informeren een ieder in het 4de kwartaal van 2022 hierover.

.

 Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1 Gebruiker erkent dat alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in: (i) alle technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van het platform en (ii) de inhoud op of een deel van het platforms en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande, toebehoren aan Vindejezorgverlener.nu . Door de overeenkomst tussen Gebruiker en Vindejezorgverlener.nu  ontstaat geen (mede) eigendom van het voorgaande.

7.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Vindejezorgverlener.nu  noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of anderszins worden aangewend door Gebruiker voor een ander doel dan als beoogd in deze overeenkomst. Gebruiker vrijwaart Vindejezorgverlener.nu  voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door Gebruiker.

 Artikel 8: Overig

8.1 Vindejezorgverlener.nu  gebruikt monitoring en andere middelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van haar Diensten op te sporen. Gebruiker gaat akkoord dat Vindejezorgverlener.nu  deze middelen gebruikt worden om mogelijk misbruik op te sporen.

8.2  Geregistreerde zorgaanbieders hebben de plicht om misbruik door andere gebruikers te melden bij Vindejezorgverlener.nu  indien dit misbruik wordt waargenomen.

8.3 Vindejezorgverlener.nu  streeft naar een continu optimalisatie van haar diensten en dienstverlening. In dat kader behoudt Vindejezorgverlener.nu  zich het recht voor om het gebruik van het platform en de Database tot en met Gebruikersniveau te monitoren en analyseren en eventueel Gebruikers te benaderen met concrete voorstellen voor een verbeterd gebruik en/of nieuwe functionaliteiten.

8.4 Bij de keuze tussen kwantiteit en kwaliteit prevaleert kwaliteit.

8.5 Zorgvragers en zorgaanbieders mogen de Database niet gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden anders dan activiteiten die direct verband houden met een mogelijke match tussen zorgvrager en zorgaanbieder. Mocht dit wel geschieden dan kan Vindejezorgverlener.nu  de overeenkomst met zorgaanbieder per direct stopzetten en volgt er geen restitutie van eventueel reeds vooruitbetaalde vergoedingen.

 Artikel 9: Geschillenbeslechting

9.1 Op elke overeenkomst tussen Vindejezorgverlener.nu  en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van Arnhem.